AlphaCAM V5 での特殊加工事例

拡大表示

 

 

 

 


拡大表示
スクロール・コンプレッサ・ブレードの加工

 

可変ピッチスクリューの加工

 

拡大表示 拡大表示
非球面レンズの加工

 

5軸レーザ/ウォータジェットの加工

 

拡大表示 拡大表示
非球面定義の画面 3次元モデル自動生成

 

             


お問合せ(e-Mail)